Pravni načini za legalno dobijanje poklona – Sve o ugovoru o poklonu

by Iva
advokat

Ugovor o poklonu je jedno od najstarijih poslova koji se pravno regulišu i predstavlja način koji omogućava da ugovorne strane sklope pravno valjan odnos i prenesu prava vlasništva sa jedne na drugu stranu, a da to bude u skladu sa zakonom Republike Srbije.

Predmet ugovora o poklonu može biti svojina, pravo ili imovinska korist koja se jasnim i nedvosmislenim darivanjem daje poklonoprimcu.

Iako je ovo formalno sličan ugovor, on se razlikuje od konkretnog primera do primera i zato treba stručna advokatska kancelarija koja će da jasno precizira uslove i sve stavi u jasne pravne okvire.

Šta obuhvata ugovor o poklonu?

Ugovor o poklonu nastaje kada poklonodavac predaje ili se obavezuje da će predati svojinu, pravo ili korist od imovine poklonoprimcu. Ova vrsta ugovora se prema zakonu zaključuje u pisanoj formi i najviše obavezuje poklonodavca, dok poklonoprimac samo izražava svoju volju.

Da bi poklonodavac mogao da prenese svojinu, pravo ili korist mora biti poslovno sposobno lice, dok se to kod poklonoprimca ne očekuje. Ugovor o poklonu se sklapa za života darodavca i tada se jasno znaju odredbe, uslovi poklona i vrednost prenesenih stvari ili usluga.

Na ovaj način se pravno obavezuju obe strane, jasno je definisano ko je nadležan u sporu i uvek se može potražiti pravni lek jer je i ugovor sastavljen  na pravnim temeljima pa su obe strane pravno zaštićene.

Vrste ugovora o poklonu

Postoje različite vrste ugovora o poklonu tako da se zaista precizno i jasno preciziraju sve ugovorne stavke pa će biti jasno kada se realizuje ugovor o poklonu, na koji način i pod kojim uslovima. Takođe treba precizirati i da li postoje neki uslovi za dobijanje poklona i kakvi razlozi mogu biti za raskid ugovora.

  • Ugovor o poklonu može biti poklon sa nalogom kod kog je moguće da poklonodavac stiče pravo da raskine ugovor ako neke odredbe nisu ispunjene.
  • Uzajamni poklon je ugovor u kome se važenje jednog ugovora uslovljava zaključenje drugog ugovora o poklonu sa obrnutim ulogama u postupku.
  • Mešoviti poklon je ugovor kod kog je veća vrednost na jednoj strani predmet poklona za drugu.
  • Nagradni poklon je poklon darežljivosti u slučaju neke radnje ili darežljivosti.
  • Postoji i ugovor o poklonu koji se daje u opštekorisne svrhe.
  • Ugovor o poklonu na moralnoj obavezi se daje iz osećaja moralne dužnosti.
  • Na listu treba dodati i to da postoji i poklon za slučaj smrti se realizuje tek u slučaju smrti poklonodavca.

Da zaključimo…

Svaki odnos između dve ili više strana je najbolje kada se stavi u pravne okvire. Ugovor o poklonu može da obuhvata malu vrednost, ali i da bude predmet velike vrednosti kao što su to kola, stan, kuća, zemljište, nekretnine, hartije od vrednosti…

Zbog toga je važno ovakve poslove staviti u zakonske okvire i tako svim stranama obezbediti pravnu zaštitu i mogućnost spora kod nadležnog suda.

Advokatska kancelarija je pravo mesto za sastavljanje ugovora i zaštitu svih lica pa je to pravo mesto gde se treba obratiti i započeti pravni dogovor. Na taj način će svi učesnici biti zadovoljni, a ugovor o poklonu pravni osnov celog posla.

Related Articles

Leave a Comment